Aangifte doen van ransomware in Belgi

Wanneer u slachtoffer wordt van ransomware, is het belangrijk aangifte te doen bij de politie.

 

Waarom? Uw aangifte kan bijdragen tot de opsporing van cybercriminelen en kan bovendien voorkomen dat anderen ook slachtoffer worden.

 

Waar? U dient zich te wenden tot uw lokale politie.

Zoek uw lokale politiezone via uw woonplaats of uw postcode op http://www.lokalepolitie.be/zones

 

Hoe? De onderstaande informatie kan u helpen bij het doen van een aangifte van een ransomwarebesmetting.

Het doen van aangifte

  Bij het opnemen van een aangifte worden een aantal vaste gegevens genoteerd. Hou er rekening mee dat er naar de volgende gegevens zal worden gevraagd:

  Bij het aangiftegesprek wordt een beschrijving gevraagd van de manier waarop de infectie zich heeft voorgedaan. Hierbij zullen mogelijk de volgende vragen worden gesteld:

  Bij het onderzoek naar degelijke feiten, probeert de politie zo veel mogelijk relevante informatie te verzamelen en analyseren.

 

Let op: zelfs indien u geen of niet alle van de hieronder vermelde elementen kunt aanreiken, blijft het nuttig klacht in te dienen bij de politie zodat de link kan worden gelegd met gelijkaardige feiten.

 

De onderstaande stukken en bewijzen kunnen de onderzoekers helpen, zoals:

         IP-adressen van de betrokkenen (het uwe op het moment van de infectie of dat van de eventuele verdachten);

         E-mailadressen van de verzender en de ontvanger (indien de infectie plaatsvond bij het klikken op een link in een e-mail of indien u contact had met de verdachte via e-mail);

         De inhoud van e-mailberichten en de e-mailheaders;

         Gebruikersnaam van de verdachte (in chats, e-mails, ...);

         Internetadres (URL normaalgezien beginnende met www) van de website bezocht vr de infectie;

         Telefoonnummer tengevolge van eventuele communicatie met een verdachte;

         Afbeeldingen, prinscreens;

         Kopies van de eventuele communicatie via chat (inhoud van de berichten);

         Unieke gegevens (bijvoorbeeld een serienummer of bitcoinadres);

         Gegevens betreffende de encryptiesleutels.

 

Voor het vastleggen en overhandigen van eerdergenoemde zaken kunt u gebruik maken van meerdere middelen, zoals:

         Digitaal gegevensdrager (opgeslagen op cd-rom/usb-stick);

         Printscreen;

         Geprint op papier;

         Foto van het beeldscherm genomen met een fototoestel of smartphone.

  Wij adviseren u om nooit betalingen te doen aan de verdachte. Heeft u toch betalingen aan de verdachte gedaan, dan zijn de volgende gegevens voor de politie interessant:

Artikelen van het strafwetboek die betrekking kunnen hebben op een infectie met ransomware

Afpersing Artikel 470 Strafwetboek

Met de straffen, bij het artikel 468* bepaald, wordt gestraft alsof hij een diefstal met geweld of bedreiging had gepleegd, bij die met behulp van geweld of bedreiging afperst, hetzij gelden, waarden, roerende voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promessen, kwijtingen, hetzij de ondertekening of de afgifte van enig stuk dat een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt.

*Artikel 468 Strafwetboek:

Hij die een diefstal pleegt door middel van geweld of bedreiging, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar.

Informaticabedrog Artikel 504quater Strafwetboek

1

Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, door gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem, in een informaticasysteem in te voeren, te wijzigen, te wissen of met enig ander technologisch middel de normale aanwending van gegevens in een informaticasysteem te veranderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot honderdduizend euro of met een van die straffen alleen.

2

Poging tot het plegen van het misdrijf bedoeld in 1 wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftigduizend euro, of met een van die straffen alleen.

3

De straffen bepaald in de 1 en 2 worden verdubbeld indien een overtreding van een van die bepalingen wordt begaan binnen vijf jaar na de uitspraak houdende veroordeling wegens een van die strafbare feiten of wegens een van de strafbare feiten bedoeld in de artikelen 210bis, 259bis, 314bis of in titel IXbis.]

Hacking Artikel 550bis Strafwetboek

1

Hij die, terwijl hij weet dat hij daar toe niet gerechtigd is, zich toegang verschaft tot een informaticasysteem of zich daarin handhaaft, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfentwintig duizend euro of met een van die straffen alleen.

Wanneer het misdrijf, bedoeld in het eerste lid, gepleegd wordt met bedrieglijk opzet, bedraagt de gevangenisstraf zes maanden tot twee jaar.

2

Hij die, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, zijn toegangsbevoegdheid tot een informaticasysteem overschrijdt, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfentwintigduizend euro of met een van die straffen alleen.

3

Hij die zich in een van de gevallen bedoeld in de 1 en 2 bevindt en:

1hetzij de gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van het informaticasysteem op enige manier overneemt;

2hetzij enig gebruik maakt van een informaticasysteem van een derde of zich bedient van het informaticasysteem om toegang te verkrijgen tot een informaticasysteem van een derde;

3hetzij enige schade, zelfs onopzettelijk, veroorzaakt aan het informaticasysteem of aan de gegevens die door middel van het informaticasysteem worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen of aan een informaticasysteem van een derde of aan de gegevens die door middel van het laatstgenoemde informaticasysteem worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen;

wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijftigduizend euro of met een van die straffen alleen.

4

Poging tot het plegen van een van de misdrijven, bedoeld in 1 en 2, wordt gestraft met dezelfde straffen.

5

Hij die, onrechtmatig, enig instrument, met inbegrip van informaticagegevens, dat hoofdzakelijk is ontworpen of aangepast om die in 1 tot 4 bedoelde misdrijven mogelijk te maken, bezit, produceert, verkoopt, verkrijgt met het oog op het gebruik ervan, invoert, verspreidt of op enige andere manier ter beschikking stelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot honderdduizend euro of met n van die straffen alleen.

6

Hij die opdracht geeft of aanzet tot het plegen van een van de misdrijven, bedoeld in 1 tot 5, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van honderd euro tot tweehonderdduizend euro of met een van die straffen alleen.

7

Hij die, terwijl hij weet dat gegevens bekomen zijn door het plegen van een van de misdrijven bedoeld in 1 tot 3, deze gegevens onder zich houdt, aan een andere persoon onthult of verspreidt, of er enig gebruik van maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot honderdduizend euro of met een van die straffen alleen.

8

De straffen bepaald in de 1 tot 7 worden verdubbeld indien een overtreding van een van die bepalingen wordt begaan binnen vijf jaar na de uitspraak houdende veroordeling wegens een van die strafbare feiten of wegens een van de strafbare feiten bedoeld in de artikelen 210bis, 259bis, 314bis, 504quater of 550ter.

Informaticasabotage Artikel 550ter Strafwetboek

1

Hij die, terwijl hij weet dat hij daartoe niet gerechtigd is, rechtstreeks of onrechtstreeks, gegevens in een informaticasysteem invoert, wijzigt, wist of met enig ander technologisch middel de normale aanwending van gegevens in een informaticasysteem verandert, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfentwintigduizend euro of met n van die straffen alleen.

Wanneer het in het eerste lid bedoelde misdrijf gepleegd wordt met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, bedraagt de gevangenisstraf zes maanden tot vijf jaar.

2

Hij die, ten gevolge van het plegen van een misdrijf bedoeld in 1, schade berokkent aan gegevens in dit of enig ander informaticasysteem, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfenzeventigduizend euro of met een van die straffen alleen.

3

Hij die, ten gevolge van het plegen van een van de misdrijven bedoeld in 1, de correcte werking van dit of enig ander informaticasysteem geheel of gedeeltelijk belemmert, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot honderdduizend euro of met een van die straffen alleen.

4

Hij die onrechtmatig enig instrument, met inbegrip van informaticagegevens, dat hoofdzakelijk is ontworpen of aangepast om de in 1 tot 3 bedoelde misdrijven mogelijk te maken, bezit, produceert, verkoopt, verkrijgt met het oog op gebruik ervan, invoert, verspreidt of op enige andere manier ter beschikkking stelt terwijl hij weet dat deze gegevens aangewend kunnen worden om schade te berokkenen aan gegevens of, geheel of gedeeltelijk, de correcte werking van een informaticasysteem te belemmeren, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot honderdduizend euro of met n van die straffen alleen.

5

De straffen bepaald in de 1 tot 4 worden verdubbeld indien een overtreding van een van die bepalingen wordt begaan binnen vijf jaar na de uitspraak houdende veroordeling wegens een van die strafbare feiten of wegens een van de strafbare feiten bedoeld in de artikelen 210bis, 259bis, 314bis, 504quater of 550bis.

6

Poging tot het plegen van het in 1 bedoelde misdrijf wordt gestraft met dezelfde straffen.