PRAVIDLÁ NA POSKYTOVANIE DÁT

Pravidlá vymedzujú postup pri poskytovaní informácií webovej stránke “No more ransom” (ďalej len “web”).

VEZMITE NA VEDOMIE! Pred nahrávaním akýchkoľvek dát na web si pozorne prezrite podmienky uvedené v týchto pravidlách. Pokiaľ nesúhlasíte so všetkými uvedenými podmienkami, dáta by ste na web nemali nahrávať.

Web je navrhnutý na analýzu napadnutých súborov za účelom rozpoznania typu ransomwaru, ktorým ste boli napadnutí. Tento postup umožňuje preveriť, či existuje dostupné riešenie. Za týmto účelom web umožňuje nahrať súbory na webové servery a dovolí ich odborníkom analyzovať za účelom určenia typu ransomwaru.

Nahratím súborov na analýzu potvrdzujete, že ste ich právoplatným majiteľom a že súbory a ich obsah nebsahujú utajované skutočnosti. Poskytnutím dát na analýzu (ich nahratím na web) udeľujete majiteľovi webu právo na vytváranie kópií, uloženie a vymazanie dát poskytnutých na účely ich skúmania. Udelenie tohto oprávnenia nemôže byť žiadnym spôsobom kompenzované. Nejde o poskytnutie exkluzívneho práva na nakladanie s dátami. Nahraté súbory nie sú po vykonanej analýze rozbaľované a dešifrované. Po vykonanom skúmaní budú výsledky zobrazené na webe. Nahraté súbory sú z webu odstránené okamžite po dokončení analýzy.

Dáta sú na web prenášané prostredníctvom zabezpečeného komunikačného kanálu.

Využitie webu na účely vytvorenia kódu navrhnutého na detekciu, blokáciu alebo odstránenie hrozieb, alebo na vytvorenie škodlivých dát alebo kódu, je zakázané.

Je zakázané zasahovať do prevádzky webovej stránky alebo získavať prístup k službám webovej stránky tým, že obídete štandardné rozhranie (využívaním nezdokumentovaných funkcií). Používanie webovej stránky musí spĺňať právne požiadavky, vrátane právnych predpisov a pravidiel týkajúcich sa exportu a reexportu.