ข้อห้ามข้อกำหนดในเอกสารที่นำเสนอไว้แล้ว

ข้อห้ามข้อกำหนดในเอกสารที่นำเสนอไว้ในแนวปฏิบัติของ “No more Ransomware”

โปรดจำไว้ว่า ก่อนการอัพโหลดไฟล์ใดๆ ให้ทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานใน หัวข้อ ข้อห้ามข้อกำหนดหัวข้อที่ 4 โดยละเอียดก่อน ซึ่งถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดดังกล่าว คุณไม่ควรที่จะอัพโหลดไฟล์บนเว็บไซต์

เว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อสแกนหาไฟล์ที่ติดแรนซัมแวร์เพื่อระบุชนิดและรูปแบบการโจมตี ซึ่งสามารถให้ช่วยตรวจสอบและหาวิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสมได้ โดยนำไฟล์ที่ได้จากการอัพโหลจากเว็บไซต์ไปทำการสแกนตรวจหาและวิเคราะห์โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อระบุชนิดของแรนซัมแวร์

ในการอัพโหลดไฟล์เพื่อใช้ในการสแกน คุณต้องแน่ใจว่าคุณเป็นเจ้าของไฟล์โดยนิตินัยและไม่เป็นไฟล์ข้อมูลลับรวมถึงให้สิทธิในการ สำเนาข้อมูล การเก็บและการลบไฟล์อัพโหลดในวัตถุประสงค์ของการสแกน ไฟล์อัพโหลดต้องแพ็กขอมูลหรือปิดกั้นการเข้าถึงภายหลังการสแกนเสร็จสิ้น ซึ่งผลของขอมูลภายการสแกนจะถูกแสดงบนเว็บไซต์และไฟล์ถูกลบออกทันที

ข้อมูลที่ส่งบนเว็บไซต์อยู่ในช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัย

ห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์เพื่อสร้างข้อมูลหรือการสร้างโค้ดเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจหา กีดกัน หรือไม่ได้ติดภัยคุกคาม หรือสร้างชุดโค้ดภัยคุกคามอื่นจะถูกกำหนดไว้ในข้อห้าม

ห้ามมิให้กระทำการรบกวนการทำงานของเว็บไซต์หรือการเพิ่มจำนวนการเข้าถึงการให้บริการของเว็บไซต์ที่เป็นการหลบเลี่ยงการเข้าใช้งานแบบปกติ (การใช้งานอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในฟีดเจอร์การทำงานปกติ)