ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ตัวคอนเทนเกิดจากหลากหลายกลุ่มเกิดจากองค์กรอิสระและผู้ตกเป้นเหยื่อโดยทั่วไป โดยเป็นบริการอินเทอร์เฟสผู้ตกเป็นเหยื่อและผู้คิดค้นเครื่องมือเพื่อการปลดล็อกและถอดรหัสของไฟล์งานของผู้ตกเป้นเหยื่อ