سلب مسئولیت وب‌سایت

این وب‌سایت و محتوای آن مشترکا به وسیله چندین نهاد توسعه داده شده است. مطالب موجود در این وب‌سایت برای عموم مردم، و به خصوص برای قربانیان باج افزارها استفاده می‌شود. همچنین این وب سایت به عنوان رابط بین قربانیان و عرضه کنندگان ابزار و ابزارهای بازگشایی و /یا رمزگشایی فایل‌های یک قربانی مورد استفاده قرار می گیرد. لازم است مطلع باشید که: