سلب مسئولیت وب‌سایت

این وب‌سایت و محتوای آن مشترکا به وسیله چندین نهاد توسعه داده شده است. مطالب موجود در این وب‌سایت برای عموم مردم، و به خصوص برای قربانیان باج افزارها استفاده می‌شود. همچنین به عنوان رابط بین قربانیان و عرضه کنندگان ابزار و ابزارهای بازگشایی و /یا رمزگشایی فایل‌های یک قربانی استفاده می‌شود. باید بدانید که: