பங்காளர்கள்

இந்த ’இனிமேல் பணம்கேட்பு இல்லை’ போர்ட்டல் ஜுலை 2016 –இல் நான்கு நிறுவனப் பங்காளர்களால் தொடங்கப்பட்டது.

இந்த மூலகங்களை ஹோஸ்ட் செய்ய ஒப்புக்கொண்ட கீழ்கண்ட நிறுவனப் பங்காளர்களின் தர்மசிந்தனை நன்றி போற்றுதற்குரியது:

வலைத்தளம் தொடங்கப்பட்டபின்பு, நாம் கீழ்கண்ட துணைப் பங்காளர்களை வரவேற்றோம். அவர்கள் புதிய தனித்தன்மை வாய்ந்த மறைகுறிநீக்க கருவிகளை உருவாக்கியும், மறைகுறிநீக்க திறவுகோல்களைத் தொகுத்தும் பங்களித்தனர்:

நாம் பல ஆதரவுப் பங்காளர்களையும் வரவேற்றோம், அவர்கள் தங்கள் நேரம் மற்றும் மூலதனங்களை ’இனிமேல் பணம்கேட்பு இல்லை’ தளத்தைத் தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு அளவில் முன்னேற்ற உதவினர்:

EU நிறுவனங்கள்:

சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்கள்:

Interpol
GCCPOL
CIB
Polizia di Stato
Estonia
Cyprus
New Zealand police
Polícia Judiciária
Scotland Police
Guardia Civil
Policia
Polisen

பொது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள்: