வலைத்தளப் பொறுப்புத் துறப்பு.

இந்த வலைத்தளம் மற்றும் உள்ளடக்கம் பல பங்காளர்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது பொதுமக்கள், குறிப்பாகப் பாதிப்புக்குள்ளானோருக்குப் பணயக்கேட்புமென்பொருள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது.  இது பாதிப்புக்குள்ளானோர் மற்றும், கருவிகள் மற்றும் தீர்வுகள் வழங்குபவர்களுக்கிடையே பாதிப்புக்குள்ளானோரின் கோப்புகளின் தடுப்புநீக்கம் மற்றும்/அல்லது மறைகுறிநீக்கம் செய்ய நல்லுறவேற்படுத்துகிறது. நீங்கள் அறிய வேண்டியவை: